Privacy

OnbeperQt respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website www.OnbeperQt.nl (hierna: "OnbeperQt.nl"). OnbeperQt spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Policy zijn omschreven.

1. Doeleinden

1.1 Op OnbeperQt.nl wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van het kunnen aanbieden van de dienst. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om andere leden in staat te stellen contact met u op te nemen.

1.2 Op OnbeperQt.nl kunt u aangeven of u wenst dat uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden over hetgeen OnbeperQt.nl u te bieden heeft.

1.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal OnbeperQt (een deel van) uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of OnbeperQt betrokken is bij een overname en/of fusie.

1.4 OnbeperQt behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) OnbeperQt, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. OnbeperQt zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website OnbeperQt.nl.

2. Algemene informatie

2.1 Voor OnbeperQt is het interessant te weten of OnbeperQt.nl vaak bezocht wordt en welke diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal OnbeperQt bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies (kleine bestanden die naar de browser worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt). Met deze informatie kan OnbeperQt haar diensten en OnbeperQt.nl afstemmen op de wensen van de leden.

2.2 Om het recht van privacy van de leden te beschermen, zal alle informatie die op deze wijze wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van OnbeperQt.nl echter wel negatief beïnvloedt kunnen worden.

3. Inzien chat en e-mail

3.1 OnbeperQt onthoudt zich van het inzien van de chatroom, e-mail en andere persoonlijke bestanden van leden en stelt deze niet aan derden ter beschikking, tenzij OnbeperQt hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van een bevoegde rechter.

3.2 Onverminderd voorgaande is OnbeperQt gerechtigd tot het inzien van de chatroom en e-mail berichten, indien zij voldoende reden heeft om aan te nemen dat de wijze waarop de chatroom en de e-mail faciliteiten worden gebruikt in strijd is met de algemene voorwaarden.

4. Wijzigen van Persoonsgegevens

4.1 Member kan op elk moment zelf zijn persoonsgegevens veranderen of verwijderen uit de database.

5. Wijziging privacy policy

5.1 Indien OnbeperQt mocht besluiten haar Privacy Policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacy Policy.

6. Vragen en verzoeken

6.1 Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy-beleid van OnbeperQt dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: info@OnbeperQt.nl